Visie

Verbreding pioniersplekken naar ‘een pionierende beweging van proefplekken’

De pioniersbeweging is in verandering. De beweging verbreedt en verdiept zich en krijgt de naam ‘Een pionierende beweging van proefplekken’ met als ondertitel: ‘Om Gods nieuwe wereld te  ontdekken.’  Waarom deze verandering?

Een verbreding van de pioniersbeweging

In Nederland is de naam ‘pioniersplek’ verbonden geraakt met initiatieven die onderdeel zijn van de landelijke leergemeenschap pionieren. Het gaat dan om initiatieven die door willen groeien naar een zelfstandige manier van kerk-zijn. Maar er zijn de laatste jaren ook allerlei andere inspirerende vernieuwende initiatieven zichtbaar: kliederkerken, monastieke initiatieven, leefgemeenschappen, presentieplekken en bovenlokale initiatieven. Deze initiatieven hebben niet allemaal de intentie om uit te groeien tot een zelfstandige vorm van kerk-zijn: 

  • Soms participeert het betrokken team in een bestaande gemeente en wil men bijvoorbeeld niet dat de kliederkerk helemaal zelfstandig wordt. De visie is dat als mensen interesse krijgen in het christelijk geloof, ze dan verbinding zoeken met de bestaande gemeente. 

  • Soms zijn initiatieven betrokken bij de pioniersgemeenschap maar wil het team, vanwege verschillende redenen, niet actief aan de slag met ‘geloofsleven ontdekken’ en ‘kerk-zijn vormgeven’. Men wil wel liefhebben, dienen en community opbouwen. Zo’n pioniersplek heeft dan raakvlakken met missionaire of diaconale initiatieven waarbij een groep mensen vanuit de bestaande gemeente op de grens tussen kerk en samenleving aanwezig wil zijn om daar iets van Gods nieuwe wereld zichtbaar te maken, bijvoorbeeld bij presentieplekken of bij de dorpskerken beweging. 

  • Er zijn ook bovenlokale initiatieven. Die richten zich vaak op segmenten in de samenleving, verbonden in netwerken. Soms zie je elementen van nieuwe vormen van kerk-zijn terug, of van diaconaat, maar het past vaak niet in bestaande categorieën.  

Hoe je de verschillende initiatieven ook indeelt, er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Er is bijna geen grens die nog hard is. Dat lijkt ook een reflectie van onze tijd: alles wordt vloeibaar. We gebruiken nu de naam ‘een pionierende beweging van proefplekken’ om dit hele palet aan initiatieven te beschrijven: zowel pioniersplekken als ook andersoortige initiatieven.  

De ondersteuning die wij bieden via deze website is gericht op de hele breedte van proefplekken die bouwen aan nieuwe inclusieve (missionaire) communities.