Zelfstandig kerkzijn

Overzicht van begeleiding bij het uitstroomprofiel zelfstandig kerkzijn

Pioniersplekken en vergelijkbare nieuwe kerkplekken kunnen zich in de leergemeenschap pionieren oriënteren en voorbereiden op zelfstandig kerkzijn. We schetsen hier globaal de hoofdvormen. Neem contact op met je pionierbegeleider om het uitstroomproces in gang te zetten.

Als pioniersplek heb je enkele jaren onder de (ambtelijke) verantwoordelijkheid van een zendende kerkenraad gewerkt. Het doel van pionieren om een nieuwe zelfstandige geloofsgemeenschap te vormen heeft steeds meer gestalte gekregen. Het wordt tijd om na te denken hoe deze vorm van zelfstandigheid ook echt een plek kan krijgen in het mozaïek van kerkplekken. We bieden daar in nauwe samenwerking met jullie pionierbegeleider specialistische ondersteuning voor middels een uitstroombegeleider. Jullie pionierbegeleider kan jullie meer vertellen over het proces. Wij zetten hier nu de drie hoofdvormen op een rijtje:

1. Een pioniersplek wordt een reguliere (wijk)gemeente

Een reguliere gemeente of wijkgemeente is een zelfstandige vorm van kerkzijn. Een reguliere gemeente is een gemeente in een bepaald gebied (classis). Een reguliere wijkgemeente is een wijkgemeente binnen een Protestante gemeente in een dorp of stad. In het laatste geval werkt de wijkgemeente samen met de andere wijkgemeenten. De wijkkerkenraad werkt samen met de Algemene Kerkenraad van die gemeente.

De kerkenraad bestaat uit minimaal zeven ambtsdragers. Binnen de kerkenraad zijn er twee colleges: het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Hierover kan de kerkenraad maatwerk-afspraken met de classis (het regionale bestuur) maken. De gemeente en het College van Diakenen hebben rechtspersoonlijkheid. De kerkenraad gebruikt het financiële administratiesysteem FRIS. Voor de ledenadministratie gebruikt de kerkenraad LRP. Leden, gastleden, vrienden en belangstellenden kunnen verbonden zijn aan de gemeente. De predikant heeft sacramentsbevoegdheden. De kerkelijk werker of pionier kan deze ook krijgen. In de kerkorde, onder ordinantie 2, staat de reguliere gemeente beschreven.

2. Een pioniersplek wordt een kerngemeente

Een kerngemeente is een zelfstandige vorm van kerkzijn. De kerngemeente blijft samenwerken met de voormalige zendende gemeente en bij voorkeur ook met de omliggende gemeenten waarmee zij het lokale mozaïek van kerkplekken vormt. De kerkenraad heet kernraad en bestaat uit minimaal drie ambtsdragers en een voorganger. De kerngemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Er hoeft geen College van Diakenen te zijn. Wel dient het diaconale werk gestalte te krijgen. De kernraad gebruikt het financiële administratiesysteem FRIS. Voor de ledenadministratie gebruikt de kernraad LRP. Leden, gastleden, vrienden en belangstellenden kunnen verbonden zijn aan de gemeente. De predikant heeft sacramentsbevoegdheden. De kerkelijk werker of pionier kan deze ook krijgen. In 2019 besloot de synode dat de kerkvorm ´kerngemeente´ mogelijk is. De synode volgt de ontwikkeling van kerngemeenten met belangstelling.

3. Een pioniersplek wordt een missionaire (wijk)gemeente

Een missionaire gemeente of wijkgemeente is deels een zelfstandige (wijk)gemeente. De missionaire wijkgemeente blijft samenwerken met de voormalige zendende gemeente en bij voorkeur ook met de omliggende gemeenten waarmee zij het lokale mozaïek van kerkplekken vormt. De missionaire wijkgemeente valt onder de Algemene Kerkenraad van de betreffende gemeente. De missionaire gemeente komt onder de verantwoordelijkheid van de classis te staan. Voor dat laatste is tot nu toe nog niet gekozen. De Algemene Kerkenraad stelt een commissie in, waar tenminste 1 ambtsdrager uit de Algemene kerkenraad zitting in heeft. Eén ambtsdrager kan de bevoegdheden van een predikant krijgen. De ambtsdrager kan de sacramentsbevoegdheden krijgen. De missionaire (wijk)gemeente heeft geen rechtspersoonlijkheid. De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor de financiën en werkt hierin samen met de commissie. Zo ook de ledenadministratie. Leden, gastleden, vrienden en belangstellenden kunnen verbonden zijn aan de missionaire (wijk)gemeente.

Oriënteer je goed

Het is belangrijk dat je je goed oriënteert en daar vooral op tijd mee begint. Als Landelijk Team zullen we vanaf het vervolgplan hier aandacht aan schenken. Ook vragen we jullie pionierbegeleider om een uitstroom advies. In goed overleg en samen met de uitstroombegeleider geven we vorm aan dit proces.

Neem voor vragen eerst contact op met je pionierbegeleider of stuur een mail naar pionieren@protestantsekerk.nl voor meer informatie en/of bijbehorende sjablonen