Samen kerkzijn

Overzicht van workshops bij het uitstroomprofiel samen kerkzijn

Deze pagina wordt nog geupdatet

Pioniersplekken en vergelijkbare nieuwe kerkplekken kunnen zich in de leergemeenschap pionieren oriënteren en voorbereiden op zelfstandig kerkzijn. Hiervoor is een uitstroomprofiel in ontwikkeling met diverse workshops.

Er zijn vier workshops rondom het uitstroomprofiel zelfstandig kerkzijn. Elke pioniersdag kun je één of meer van deze workshops volgen. De verkennende workshop vindt op zaterdag plaats en de verdiepende workshops op vrijdag, tijdens de reguliere workshops over de kernthema’s.

Workshops uitstroomprofiel zelfstandig kerkzijn

Verkennende workshop zelfstandig kerkzijn

Deze workshop geeft gelegenheid voor een eerste verkenning rond zelfstandig kerkzijn en is geschikt voor elk pioniersteam dat voor de langere termijn een zelfstandige vorm van kerkzijn overweegt. We bespreken vragen als… Wat zijn de essenties voor zelfstandig kerkzijn? Welke opties zijn er voor zelfstandig kerkzijn? Wat is in onze situatie de meest passende vorm? Wat komt er allemaal bij kijken? Kun je ook zelfstandig kerkzijn zonder helemaal los te raken van de zendende gemeente? Hoe betrek je de zendende gemeente bij het verzelfstandigen? Wat als wij een interkerkelijke pioniersplek zijn? Natuurlijk kunnen deelnemers ook nog andere vragen inbrengen.

Verdiepende workshop 1: Toewerken naar zelfstandig kerkzijn

Deze workshop is een verdieping na de eerste verkenning rond zelfstandig kerkzijn. Er wordt dieper ingegaan op de motivatie om te verzelfstandigen en op de essenties voor een (min of meer) zelfstandige vorm van kerkzijn. Bij verschillende opties voor verzelfstandiging wordt ingezoomd op de missionaire (wijk)gemeente en de kerngemeente. Ook wordt er gekeken naar de balans tussen zelfstandig en samen kerkzijn. Naast informatieoverdracht is er veel ruimte voor vragen en uitwisseling.

De workshop wordt tenminste één keer per jaar aangeboden. Het is bedoeld voor nieuwe kerkplekken die zich verder willen verdiepen in de mogelijkheden voor zelfstandig kerkzijn, maar kan ook gebruikt worden voor een eerste verkenning rond dit thema.

Verdiepende workshop 2: Procedure en regeling voor kerngemeenten

Deze workshop geeft inzicht in de aanvraagprocedure voor kerkplekken die kerngemeente willen worden. We zetten op een rijtje welke stappen er gezet moeten worden, welke vragen daarbij beantwoord moeten worden en wie er allemaal een rol spelen bij de aanvraag. We kijken ook naar de plaatselijke regeling die er moet komen. Dat is een beetje te vergelijken met statuten voor een stichting. Ook kijken we naar mogelijkheden voor formele vormen van samenwerking met een andere gemeente. Dit kan uitkomst bieden als een missionaire (wijk)gemeente niet voldoende zelfstandigheid geeft en een kerngemeente juist teveel. Er is ruimte om als kernteam onder begeleiding aan de slag te gaan met onderdelen van de aanvraag. 

De workshop wordt tenminste een keer per jaar aangeboden. Het is bedoeld voor nieuwe kerkplekken die zich voorbereiden op kerngemeente worden. Het is niet geschikt voor een eerste verkenning rond zelfstandig kerkzijn.

Verdiepende workshop 3: Procedure en regeling voor missionaire (wijk)gemeenten

Deze workshop is bedoeld voor nieuwe kerkplekken die grotendeels zelfstandig vormgeven aan kerkzijn, maar bestuurlijk onderdeel van een zendende gemeente blijven. De kerkorde biedt mogelijkheden om daarvoor gedelegeerde bestuursverantwoordelijkheid te krijgen. Het is dan zaak om goede afspraken te maken en het een en ander ook vast te leggen. De kans is anders groot dat er vroeg of laat verschil van inzicht ontstaat over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. We bespreken waar je aan moet denken om dit goed te regelen, hoe je dat kunt doen en wat verder de procedure is om op deze manier te verzelfstandigen. Er is ruimte om als kernteam (bijvoorkeur met een kerkenraadslid!) onder begeleiding te werken aan het ontwerp voor een eigen regeling met de zendende gemeente. 

De workshop wordt tenminste een keer per jaar aangeboden. Het is bedoeld voor nieuwe kerkplekken die zich voorbereiden op missionair (wijk)gemeente worden. Het is niet geschikt voor een eerste verkenning rond zelfstandig kerkzijn.

Oriënteer je goed

Het is belangrijk dat je je goed oriënteert. Niet elke workshop is namelijk geschikt voor ieder pioniersteam. Dat kan door de verkennende workshop op zaterdag te volgen. Kijk ook goed naar de programma’s van de pioniersdagen, zodat je weet wanneer je de workshop kan volgen die voor jullie pioniersplek passend is.

Het is van harte aanbevolen iemand mee te nemen vanuit de zendende gemeente. Dat geldt voor alle workshops. Meenemen kan ook alleen naar de workshop, als bijwonen van de hele tweedaagse niet haalbaar is.

Naast de workshops is er begeleiding ter plekke. Neem hiervoor of over de workshops contact op met Peter den Hoedt, p.denhoedt@protestantsekerk.nl. Houd deze pagina goed in de gaten, want het uitstroomprofiel is nog volop in ontwikkeling.