Pioniers als werkers in de kerk

Ondersteuning voor pioniers rond hun loopbaanontwikkeling

Als werker in de kerk staat je ontwikkeling nooit stil. Of je nu predikant, kerkelijk werker of pionier bent, het is belangrijk dat je je blijft professionaliseren en dat je arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn. Samen met het team Vitale Roeping van de Dienstenorganisatie vatten we hier enkele ondersteuningsmogelijkheden samen specifiek voor pioniers.

Elke pionier van een pionierde protestantse proefplek kan in beginsel hiervan gebruik maken waarbij we per geval kijken naar de theologische (voor)opleiding. Deze ondersteuning geldt dus ook voor pioniers die niet geregistreerd kerkelijk werker zijn of al predikant.

Permanente educatie

Voor geregistreerd kerkelijk werkers en predikanten is het reeds mogelijk gebruik te maken van een aanbod voor permanente educatie. Graag willen we voor pioniers die dat (nog) niet zijn ook ondersteuning bieden voor verdere professionalisering. Wil je als pionier verdere stappen zetten in je loopbaanontwikkeling, dan kan je je daarvoor aanmelden (met motivatie) via dit aanmeldformulier (VR).

Cursus Doop en Avondmaal / predikantsbevoegdheid pioniers

Gedurende de ontwikkeling van je pionierende proefplek ontstaat het moment dat je als pionier graag wilt voorgaan in vieringen en de preek wilt verzorgen of het avondmaal wilt bedienen. En hoe mooi is het als er vanuit de geloofsgemeenschap het verlangen groeit om gedoopt te worden. Predikanten hebben daarvoor in hun opleiding scholing voor gevolgd en geregistreerd kerkelijk werkers kunnen daarvoor een apart traject volgen om dit te doen in reguliere gemeentes. Voor pioniers bij proefplekken is er ook een speciale regeling om deze “predikantsbevoegdheid” voor de proefplek zorgvuldig te borgen. Zie voor meer informatie over dit aanvraagproces en de cursus Doop & Avondmaal op deze informatiepagina.

Aanstellingsduur, arbeidscontract, mobiliteitspool

Bij veel pionierende proefplekken zijn er naast vrijwilligers pioniers als betaalde kracht werkzaam. Meestal is er dan sprake van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst waarvoor het college van kerkrentmeesters van de zendende kerk verantwoordelijkheid draagt. Soms is er ook sprake van een (protestantse) stichting waarmee het contract is opgesteld. Belangrijk is dan om de afspraken goed en conform de (juridische) regels op te stellen. In de praktijk speelt hier vaak de maximale duur van de aanstelling (voor bepaalde tijd) een belangrijke rol. Informeer je goed over de mogelijkheden en lees hierover meer op deze informatiepagina.

Begeleiding & supervisie

Voor pionierende proefplekken kennen we verschillende begeleidingsopties. Naast de intervisie mogelijkheden voor pioniers in de leerkringen, kunnen pioniers gebruikmaken van supervisie. Zie voor de mogelijkheden en het aanmelden voor supervisie meer op deze informatiepagina (VR)

(Post)-HBO scholing voor pioniers

Het scholingsaanbod (curriculum) vanuit ons leerkader bij de 12 kernthema’s is gericht op de pioniersteams bij pioniersplekken en gemeenten. Voor jou als (betaalde) pionier zijn er naast het permanente educatie aanbod, ook nog mogelijkheden om (post)-HBO scholing te volgen. Zie voor het aanbod en het aanmelden meer op deze informatiepagina (VR).

Veranderende visie op het ambt

Een kerk, die toekomstgericht is, kent diversiteit. Er zijn veelkleurige nieuwe gemeenschappen ontstaan met een eigen dynamiek en voorgangers met eigen achtergrond. Er is dus een mozaïek van kerkplekken ontstaan. Dat vraagt om diverse werkers in de kerk. Het is belangrijk dat pioniers, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en predikanten die in een veranderende samenleving hun rol innemen. Meld je aan voor de speciale nieuwsbrief hierover en lees meer hierover op deze informatiepagina.

Vragen of meer behoefte aan informatie?

Mochten er dan nog vragen overblijven, dan kan er natuurlijk ook contact gezocht worden.