Ondersteuning door kerk

Blijvende ondersteuning door de zendende kerk(en), in een wederkerige relatie

WijkgebouwdeBronWe noemen dit model bewust als laatste, omdat het op gespannen voet staat met de doelstelling om zoveel mogelijk zelfstandige kerkplekken te laten ontstaan. Toch blijkt in de praktijk dat sommige nieuwe kerkplekken hier niet aan toe komen. Bijvoorbeeld omdat veel leden van de gemeenschap aan de arme kant van Nederland staan, of omdat ze niet sterk genoeg zijn zich als vrijwilliger te kunnen inzetten. Ook bij jongere groepen blijkt dat de continuïteit financieel meestal elders gezocht moet worden.

In dat geval komt de zendende gemeente voor de vraag te staan of ze bereid is solidair te zijn en deze plek te blijven ondersteunen. Daarbij komen de gemeente en de kerkplek samen voor de opdracht te staan om een goede samenwerkingsmodus te vinden, waarin sprake is van blijvende spirituele, organisatorische en/of financiële verwevenheid met elkaar. Zoveel mogelijk in een gelijkwaardige en wederkerig relatie, als ´partners in missie´. Naast de primaire zendende gemeente(n) kan ook nog gedacht worden aan andere ´partners in missie´. Daarbij verbinden ook andere gemeenten zich aan de pioniersplek en gaan zij deze mede ondersteunen. Vaak zijn dit gemeenten uit het ´achterland´, die graag willen investeren in en leren van inspirerende initiatieven in Nederlandse ´zendingsgebieden´.

Voor- en nadelen van dit model

Het voordeel van dit model is, dat een bijbels principe wordt beoefend: de zwakken dragen de sterken. Ook kan het iets zichtbaar maken van een kerkelijk ecosysteem, waarin kerkplekken elkaar wederzijds aanvullen en versterken.

Nadeel is, dat het investeren in de relatie veel tijd en energie kan kosten. ´Partners in missie uit het achterland´ willen vaak langskomen met groepen of regelmatig iemand in hun gemeente ontvangen voor een inspirerend verhaal. Een nadeel van een stevig investerende, zendende gemeente is ook, dat de prikkel om toch te zoeken naar eigen inkomsten wellicht teveel wordt weggenomen. Daarnaast is het vaak zoeken naar een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid met zelfbestuur voor de plek en de financiële verantwoordelijkheid die de zendende gemeente houdt. Een ander risico is betutteling van de doelgroep, waarbij die niet eens gevraagd wordt om iets bij te dragen.

Voorbeelden van dit model

Voorbeelden van plekken waar bewust en in wederkerigheid voor dit model gekozen is, zijn de ICF in Gouda en Wijkgebouw De Bron in Rotterdam.