Doop en avondmaal

De ambtsbevoegdheden van predikanten beschikbaar voor het pionieren

Op allerlei plekken in Nederland ontstaan pioniersplekken. Bij heel wat pioniersplekken hebben predikanten het voortouw. Bij hen spelen geen vragen rond het bedienen van doop en avondmaal, want predikanten hebben daarvoor sowieso de bevoegdheden. Er zijn ook steeds meer pioniersplekken waar niet-predikanten het voortouw hebben. Hoe doe je het dan met avondmaal, dopen en preken?

Als er nieuwe geloofsgemeenschappen ontstaan, groeit na verloop van tijd vaak de behoefte om het avondmaal te vieren, om te dopen, om te zegenen…om te doen wat kerken nu eenmaal doen. Normaal gesproken is de uitvoering van de doop en het bedienen van het avondmaal voorbehouden aan predikanten. Vanwege de bijzondere missionaire situatie van pioniersplekken heeft de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland in april 2014 besloten dat er óók voor pioniers ruimte is om te dopen en om avondmaal te vieren. Preciezer geformuleerd gaat het zelfs om alle ambtswerkzaamheden van een predikant, zolang het in verbinding is met een specifieke pioniersplek.

Elke pionier kan in beginsel gebruik maken van deze ruimte, ook als je geen theologische opleiding hebt genoten en geen kerkelijk werker bent. De basis hiervoor is ordinantie 2 artikel 6 uit de kerkorde.

Aanmelden:

Aanmelden met motivatie voor de Cursus Doop & Avondmaal is eenvoudig te doen door een e-mail te sturen naar pionieren@protestantsekerk.nl.

Wanneer?

De volgende geplande dagen van de cursus Doop & Avondmaal op ons Landelijk Dienstencentrum te Utrecht vind je in onze agenda.

Training – wat je gaat leren

Als pionier leer je bij deze training om in je eigen missionaire context doop en avondmaal te vieren. Na het volgen van de training kun je creatief en contextueel omgaan met de traditie, zonder de band met de Protestantse Kerk en de oecumene los te laten. Daarbij leer je ook respectvol omgaan met verschillen van inzicht en beleving rond doop en avondmaal.
Deze training richt zich op kennis, attitudes en vaardigheden rond doop en avondmaal. Het gaat dan om kennis op het terrein van opvattingen rondom avondmaal en doop (zowel voor kinderen als volwassenen) als ook kennis van de noodzakelijke administratie en de voorwaarden voor dooperkenning door andere kerkgenootschappen.

Omvang en opzet van de training

De training bestaat uit drie dagdelen van vier uur. Meer tijd zal gaan zitten in de voorbereiding van deze bijeenkomsten. We verwachten dat je presentaties voorbereidt, het nodige leest en onderzoek doet naar je eigen context.
De drie bijeenkomsten vullen we als volgt in:
▪ Dagdeel 1 – Introductie van de training, aan elkaar presenteren van jouw pioniersplek en jouw
motivatie tot uitoefening van de ambtswerkzaamheden van een predikant.
▪ Dagdeel 2 – We zoomen in op het vieren van het avondmaal binnen jouw pioniersplek en gaan daar praktisch mee aan de slag.
▪ Dagdeel 3 – We zoomen in op het dopen binnen jouw pioniersplek en gaan daar praktisch mee aan de slag. We ronden de training ook af.

Lesmateriaal

Ter voorbereiding lezen van H14 uit het boek Christelijke dogmatiek (van den Brink/van der Kooi).  Een pdf wordt toegezonden.
Verder zelf het boekje “Tastbare nabijheid” van Klaas Willem de Jong en Jan Muis (uitgave PKN) bestellen.

Aanvraagprocedure ambtsbevoegdheden

Meer informatie vind je in deze regeling bij ordinantie 2-6 met het stappenplan (PDF). Voor pioniers die geen kerkelijk werker of predikant zijn is er dus de training. Pioniers met voldoende theologische opleiding kunnen in sommige gevallen een vrijstelling van deze training krijgen.

Vragen en begeleiding

De procedure die we beschreven is niet eenvoudig. Daarom is er ondersteuning vanuit de landelijke kerk en de IZB bij deze procedure. De pionierbegeleider van de pioniersplek is hiervoor het aanspreekpunt. Mochten er dan nog vragen overblijven, dan kan er natuurlijk ook contact gezocht worden.