Verbinding kerkplekken

Dit jaar verkent de Protestantse Kerk wat het betekent om kerk te zijn met nieuwe en bestaande vormen naast elkaar. Hoe werkt dat als je een heel diverse mix van kerkplekken ontwikkelt? Samen kerkzijn zou méér moeten zijn dan onverschillig langs elkaar heen leven. Tegelijk zien we dat nieuwe initiatieven vaak anders functioneren dan reguliere kerken. Dat levert regelmatig onbegrip en wrijving op. En het roept vragen op over wat wel en niet kan binnen onze kerk:

  • Kan alleen een predikant sacramenten bedienen?
  • Past lidmaatschap wel in een netwerksamenleving?
  • Hoe gaan we om met de ambten bij nieuwe kerkplekken?
  • Hoe worden pioniersplekken in de synode gehoord?

De scriba (René de Reuver) en de projectleider (Martijn Vellekoop) hebben hierover een startpaper geschreven. En er was in januari 2018 een eerste gesprek met een wat grotere groep (zie de foto). Daar waren onder andere pioniers van Nijkleaster (Hinne Wagenaar) en BOEI90 (Otto Mak) bij. En mensen van Het Baken in Woerden. Zij deelden hun praktijkervaringen en lieten voelen hoe urgent deze vragen zijn.

Op 25 plaatsen in gesprek

In 2018 gaan we op 25 verschillende plaatsen verder in gesprek, vooral op die plekken die al wat langer onderweg zijn. En dan verspreid over het land en gespreid qua type werk en spiritualiteit.

Als het gaat om nieuwe vormen van kerkzijn, dan gaat het over pioniersplekken, en ook over kliederkerken, leefgemeenschappen en monastieke initiatieven. Daarbij richt deze verkenning zich niet op startende initiatieven, maar op initiatieven waar na verloop van jaren inderdaad een volwassen geloofsgemeenschap is gegroeid. De vraag is hoe we in dat volwassen stadium omgaan met deze kerkplekken? Met ‘volwassen’ kerkplekken bedoelen we (voorlopig) een groep mensen die zich rond het geloof met elkaar verbindt én die spiritueel, organisatorisch en financieel grotendeels op eigen benen wil en kan staan.

In gesprek over drie thema’s

De afgelopen jaren is al veel ervaring opgedaan met nieuwe vormen van kerkzijn. Allerlei knelpunten en dilemma’s zijn daarbij naar voren gekomen. Om in het gesprek enige structuur aan te brengen, gaan we over drie thema’s in gesprek, namelijk:

  • Gemeenschapsvorming, netwerken en lidmaatschap – Hoe verbinden we mensen met de kerk en wat is daarbij essentieel?
  • Ambten, sacramenten en de rol van predikanten – Hoe gaan we om met leiderschap, ambten en sacramenten?
  • Organisatie, besluitvorming en bestuur in de kerk – Zijn voor nieuwe kerkvormen aanpassingen in onze organisatie nodig?

Het spreekt voor zich dat deze thema’s aan elkaar raken en met elkaar verweven zijn. In het startpaper worden deze drie thema’s kort uitgewerkt. Je kunt het startpaper downloaden. Als er belangrijke vragen of thema’s ontbreken, dan horen we dat graag. Stuur dan gerust een mail naar naar Martijn Vellekoop via m.vellekoop@protestantsekerk.nl.